66      09-04-'10

Du neuf sur Fedweb

 

Nieuw op Fedweb


BuildIT: stages d'été "création de site internet "
En collaboration avec les SPF Finances et P&O, FedICT organisera à nouveau en 2010 des stages gratuits réservés aux enfants du personnel fédéral. Plus sur Fedweb

BuildIT: zomerstages "website maken"

In 2010 organiseert Fedict opnieuw, in samenwerking met de FOD Financiën en de FOD P&O, gratis stages voor kinderen van federale personeelsleden. Meer op Fedweb


Statut pécuniaire : nouvelles mesures
Les échelles de traitement des experts administratifs seront prochainement alignées sur celles des experts techniques et financiers. En outre, les échelles de traitement des agents du niveau D comprendront prochainement la prime d’intégration de 100 euros. Plus sur FedwebGeldelijk statuut: nieuwe maatregelen

De weddeschalen van de administratief deskundigen zullen binnenkort afgestemd worden op die van de technisch en financieel deskundigen. Bovendien zal de integratiepremie van 100 euro in de weddeschalen van de ambtenaren van niveau D worden opgenomen. Meer op Fedweb


Effectif du personnel fédéral : monitoring
Une circulaire concrétisera prochainement les monitorings des crédits de personnel et du nombre d’équivalents temps plein de la fonction publique fédérale. Plus sur FedwebFederaal personeelsbestand: monitoring

Binnenkort zal een omzendbrief de monitoring van de personeelskredieten en het aantal voltijdse equivalenten van de federale overheid concretiseren. Meer op Fedweb

Pdata: effectifs fédéraux en ligne
Le site www.pdata.be reprend des données très complètes de l’administration fédérale (SPF-SPP, IPSS, OIP, ES). Il permet de croiser ces données selon plusieurs critères et donc de tout savoir sur la composition de l’effectif fédéral. Plus sur Fedweb


Pdata : federaal personeelsbestand online
De website www.pdata.be bevat zeer volledige gegevens van de federale overheid (FOD's, POD's, OISZ, ION, WI). Hij maakt het mogelijk deze gegevens volgens verschillende criteria met elkaar in verband te brengen en dus alles te weten te komen over de samenstelling van het federaal personeelsbestand. Meer op Fedweb


Fonctions de management: aussi à l’INIG
Des fonctions de management et d’encadrement seront prochainement créées à l’Institut national et au Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. Plus sur Fedweb
Managementfuncties: ook bij het NIOOO

Binnenkort zullen er management- en staffuncties ingevoerd worden bij het Nationaal Instituut en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Meer op Fedweb


Médiateurs fédéraux: rapport annuel 2009
Les médiateurs fédéraux ont remis le 30 mars 2010 leur rapport annuel 2009 au Président de la Chambre des représentants. Trois préoccupations majeures ressortent des réclamations. Plus sur Fedweb
Federale ombudsmannen: jaarverslag 2009

De federale ombudsmannen overhandigden op 30 maart 2010 hun jaarverslag 2009 aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uit de klachten komen 3 belangrijke bekommernissen naar voor. Meer op Fedweb


SPF Affaires étrangères: site internet relooké
Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement inaugure un site internet plus complet et convivial. Autre nouveauté: de plus amples informations sont désormais accessibles en anglais et en allemand. Plus sur Fedweb
FOD Buitenlandse Zaken: nieuwe look voor de website
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lanceert een meer volledige en gebruiksvriendelijke website. Voortaan is er meer info beschikbaar in het Engels en het Duits. Meer op Fedweb
 

Au Moniteur

 

In het Staatsblad


Redistribution du travail
L’arrêté royal du 25 février 2010 modifie l’arrêté royal de 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.


Version coordonnée sur Fedweb

Moniteur belge du 26 mars 2010.


Arbeidsherverdeling

Het koninklijk besluit van 25 februari 2010 wijzigt het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Gecoördineerde versie op Fedweb

Belgisch Staatsblad van 26 maart 2010.


Comité de pondération: composition
L’arrêté ministériel du 8 mars 2010 modifie l’arrêté royal du 20 septembre 2004 fixant la composition du Comité de pondération auprès du SPF P&O.

Moniteur belge du 29 mars 2010

Le moniteur belge du 6 avril 2010 publie un erratum à cet arrêté ministériel.

Moniteur belge du 6 avril 2010

Version coordonnée sur Fedweb.


Wegingscomité: samenstelling

Het ministerieel besluit van 8 maart 2010 wijzigt het koninklijk besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de FOD P&O.

Belgisch Staatsblad van 29 maart 2010

Het Belgisch Staatsblad van 6 april 2010 publiceerde een erratum bij dit ministerieel besluit.

Belgisch Staatsblad van 6 april 2010

Gecoördineerde versie op Fedweb.

Vos suggestions, questions, remarques, ... sont les bienvenues à l'adresse fedwebteam@p-o.belgium.be.

Je suggesties, vragen, opmerkingen, ... zijn welkom op fedwebteam@p-o.belgium.be.

Pour recevoir régulièrement Fedweb Light adressez votre demande par mail à fedwebteam@p-o.belgium.be

Pour supprimer votre abonnement adressez votre demande à fedwebteam@p-o.belgium.be avec en objet "suppression d'abonnement".

Inschrijven op Fedweb Light? Stuur een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be, met in de onderwerpregel "uitschrijven nieuwsbrief".